Eventvoorwaarden

Algemeen
Bij de inschrijving voor het congres verklaart de deelnemer aanwezig te zullen zijn bij dit event. Deze inschrijving is persoonsgebonden. Deelname aan het congres wordt erkend als de student binnen het door FS HAN gestelde tijdvak (vanaf 12:30 uur tot en met 17:30 uur) aanwezig is geweest, actieve deelname heeft getoond en na afloop een handtekening heeft geplaatst op de presentielijst.

Annulering
Bij onvoldoende inschrijvingen kan FS HAN besluiten om het congres te annuleren. De deelnemers worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Foto's en video-opnames
Tijdens het congres zullen foto's en video-opnames worden gemaakt. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor publicitaire doeleinde, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, de website en sociale media. Bij het plaatsen van een inschrijving gaat de deelnemer hiermee automatisch akkoord.

Afmelden
Bij afwezigheid wordt een deelnemer vriendelijk verzocht zich zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één week voor aanvang van het congres, af te melden per e-mail naar congres@fshan.nl. Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, waarbij het voor de deelnemer onmogelijk wordt om deel te nemen aan het congres, kan de deelnemer ook contact opnemen middels een e-mail naar congres@fshan.nl.

Afwezigheid
Indien de deelnemer, zonder opgaaf van een geldige reden, niet aanwezig is bij het congres, zullen er maatregelen worden genomen. De afwezigheid wordt geregistreerd en de deelnemer wordt het recht op het bijwonen van andere events en activiteiten van FS HAN ontnomen. Hierdoor kan een student mogelijk niet meer voldoen aan zijn of haar verplichtingen uit het curriculum, waardoor mogelijk vervangende activiteiten moeten worden uitgevoerd. Uiteraard zal de afwezigheid ook door de praktijk- en opleidingscoördinatoren worden genoteerd.